Προϊόντα

Bελτιωτικά Πρόσμικτα

Bελτιωτικά Πρόσμικτα
Ρευστοποιητές Πλαστικοποιητές

GLENIUM 10 Το GLENIUM® 10 είναι ρευστοποιητικό πρόσθετο νέας γενιάς με βάση τον τροποποιημένο πολυκαρβοξυλικό αιθέρα, το οποίο αναπτύχθηκε αρχικά για τη βιομηχανία ετοίμου σκυροδέματος, όπου απαιτείται η διατήρηση της κάθισης, υψηλές αντοχές και ανθεκτικότητα.Παρακαλώ δείτε το σχετικό έγγραφο

GLENIUM 11 Το GLENIUM 11 είναι νέας γενιάς υπερρευστοποιητικό πρόσμικτο σκυροδέματος, με βάση τον τροποποιημένο πολυκαρβοξυλικό αιθέρα, το οποίο αναπτύχθηκε αρχικά για τη βιομηχανία ετοίμου σκυροδέματος, όπου απαιτείται η διατήρηση της κάθισης, υψηλές αντοχές και ανθεκτικότητα. Παρακαλώ δείτε το σχετικό έγγραφο

POZZOLITH 390 N Το POZZOLITH 390 N είναι ένα υγρό πρόσμικτο, καφέ χρώματος, χωρίς χλωρίδια, ικανό να μειώσει τον λόγο νερού/τσιμέντο διατηρώντας την ίδια εργασιμότητα ή και να αυξήσει την εργασιμότητα με τον ίδιο λόγο νερού/τσιμέντο.Παρακαλώ δείτε το σχετικό έγγραφο

GLENIUM 21 Το GLENIUM 21 είναι ένας υπερρευστοποιητής νέας γενιάς, ευρέως φάσματος, που βασίζεται σε αλυσίδες τροποποιημένου πολυκαρβοξυλικού αιθέρα, ο οποίος αναπτύχθηκε αρχικά για τη βιομηχανία έτοιμου σκυροδέματος όπου απαιτούνται ιδιότητες όπως διατήρηση κάθισης, υψηλή αντοχή και διάρκεια.Παρακαλώ δείτε το σχετικό έγγραφο

GLENIUM 51 Το GLENIUM 51 είναι ένας υπερρευστοποιητής νέας γενιάς που βασίζεται στον τροποποιημένο πολυκαρβοξυλικό αιθέρα που αναπτύχθηκε για τη βιομηχανία σκυροδέματος όπου απαιτείται η άμεση υψηλή αντοχή, η διάρκεια, η άψογη επιφανειακή εμφάνιση και υψηλές τελικές αποδόσεις.Παρακαλώ δείτε το σχετικό έγγραφο

GLENIUM SKY 645 Το GLENIUM SKY 645 είναι ένας επαναστατικός υπερρευστοποιητής δεύτερης γενιάς, βασισμένος σε πολυμερή πολυκαρβοξυλικού αιθέρα (PCE) και αποτελεί άμεση απόρροια του συστήματος Ολοκληρωτικού Ελέγχου Απόδοσης (Total Performance Control).Παρακαλώ δείτε το σχετικό έγγραφο

GLENIUM ACE 14 Το GLENIUM ACE 14 είναι ένας καινοτόμος υπερρευστοποιητής δεύτερης γενιάς, πολυμερών πολυκαρβοξυλικού αιθέρα o oποίος έχει αναπτυχθεί ειδικά για την βιομηχανία προκατασκευής .Παρακαλώ δείτε το σχετικό έγγραφο

GLENIUM ACE 40 Το GLENIUM ACE 40 είναι ένας καινοτόμος υπερρευστοποιητής δεύτερης γενιάς, πολυμερών πολυκαρβοξυλικού αιθέρα o oποίος έχει αναπτυχθεί ειδικά για την βιομηχανία προκατασκευής.Παρακαλώ δείτε το σχετικό έγγραφο

GLENIUM ACE 300 Το GLENIUM ACE 300 είναι ένας καινοτόμος υπερρευστοποιητής δεύτερης γενιάς, πολυμερών πολυκαρβοξυλικού αιθέρα o oποίος έχει αναπτυχθεί ειδικά για την βιομηχανία προκατασκευής .Παρακαλώ δείτε το σχετικό έγγραφο

GLENIUM C 347 Το GLENIUM C 347 είναι ένας επαναστατικός υπερρευστοποιητής δεύτερης γενιάς, βασισμένος σε πολυμερή πολυκαρβοξυλικού αιθέρα (PCE) και αποτελεί άμεση απόρροια του συστήματος Ολοκληρωτικού Ελέγχου Απόδοσης (Total Performance Control).Παρακαλώ δείτε το σχετικό έγγραφο

Στεγανωτικά Μάζης

RHEOMAC® 701 Το RHEOMAC® 701 είναι ένα υγρό πρόσμικτο σκυροδέματος, το οποίο δίνει στο σκληρυμένο σκυρόδεμα υψηλή αντίσταση στη διείσδυση του νερού.
Παρακαλώ δείτε το σχετικό έγγραφο

Επιταχυντές Επιβραδυντές

MEYCO SA 167 Το MEYCO SA 167 είναι ένας επιταχυντής πήξης εκτοξευόμενου σκυροδέματος ελεύθερος αλκαλίων (Alkali Free), υψηλής απόδοσης. Είναι πρόσμικτο υγρής μορφής και η δοσολογία του μπορεί να διαφοροποιηθεί ανάλογα με το ζητούμενο χρόνο πήξης και σκλήρυνσης.
Παρακαλώ δείτε το σχετικό έγγραφο

POZZOLITH 132 Το POZZOLITH 132 είναι υγρό χρώματος καστανού με βάση συνθετικά προϊόντα και τροποποιημένα λιγνοσουλφονικά. Το POZZOLITH 132 δεν περιέχει χλωριούχα.
Παρακαλώ δείτε το σχετικό έγγραφο

DELVO Stabilizer Το DELVO Stabilizer είναι ένα μοναδικό χημικό προϊόν,απαλλαγμένο από χλωρίδια το οποίο αναστέλλει τη διαδικασία ενυδάτωσης του τσιμέντου για ώρες ή και μέρες χωρίς απώλεια τελικών αντοχών στο σκληρυμένο σκυρόδεμα.
Παρακαλώ δείτε το σχετικό έγγραφο

Οικοδομικές Ρητίνες

KIBOweld Το KIBOweld είναι ένα υγρό συμπολυμερισμένο, γαλακτώδες πρόσμικτο, που δίνει υψηλά χαρακτηριστικά πρόσφυσης στα τσιμεντοειδή κονιάματα και ενέματα.
Παρακαλώ δείτε το σχετικό έγγραφο

Επιταχυντής Σκήρυνσης

X-SEED 100 Το X-SEED 100 είναι ένα πρωτοποριακό προϊόν, που αναπτύχθηκε στο κεντρικό ερευνητικό κέντρο της BASF Χημικά Κατασκευών. Το X-SEED 100 είναι ένα υδατικό αιώρημα που περιέχει νάνο-μόρια, ειδικά μελετημένα να επιταχύνουν την διαδικασία πρόωρης ενυδάτωσης του τσιμέντου (6-12 ώρες). Το X-SEED 100 επιταχύνει την αντίδραση σκλήρυνσης της τσιμεντόπαστας ανεξαρτήτως θερμοκρασίας.
Παρακαλώ δείτε το σχετικό έγγραφο

Αερακτικά Πρόσμικτα

MICRO-AIR 108 MICRO-AIR 108 is an air entraining admixturedesigned to increase durability of concrete structures against freeze/thaw cycles damages (exposureclasses XF1-4 according to EN 206-1).
Παρακαλώ δείτε το σχετικό έγγραφο

RHEOCELL 20 Το RHEOCELL 20 είναι αερακτικό πρόσθετο σε υγρή μορφή, το οποίο χρησιμοποιείται γιά την Παρασκευή ελαφροβαρών ρεοπλαστικών κονιαμάτων με πυκνότητα μεταξύ 1.600 και 1.800 kg/m3.
Παρακαλώ δείτε το σχετικό έγγραφο

Ρυθμιστής Ιξώδους

RheoMATRIX® 150 Το RheoMATRIX® 150 είναι ένα επαναστατικό πρόσμικτο. Είναι ένα υδατικό διάλυμα συνθετικού συμπολυμερούς με υψηλό μοριακό βάρος. Λόγω της προσαρμοστικότητάς του ανάλογα με τη σύνθεση του σκυροδέματος, το RheoMATRIX® 150 ρυθμίζει το ιξώδες (συνεκτικότητα) του μίγματος με τρόπο ώστε να επιτυγχάνονται φανερά αντικρουόμενες ιδιότητες, όπως υψηλή ρευστότητα, μεγάλη ταχύτητα ροής και αντίσταση σε διαχωρισμό. Η ισορροπία μεταξύ των ιδιοτήτων αυτών, δεν μπορεί να επιτευχθεί, αν η ρευστότητα του σκυροδέματος επιτυγχάνεται με τη προσθήκη νερού.
Παρακαλώ δείτε το σχετικό έγγραφο

Συμπληρωματικά Πρόσθετα

FLOWCABLE Το FLOWCABLE είναι ένα προϊόν σε μορφή σκόνης που προστίθεται σε ποσοστό περίπου 6% κατά βάρος τσιμέντου για τη παραγωγή ενεμάτων ρεοπλαστικών, αντλήσιμων, μη συρρικνούμενων, μη υδροπερατών, χωρίς να παρουσιάζουν διαχωρισμό και εξίδρωση, με πολύ υψηλές αντοχές και άριστη πρόσφυση στον χάλυβα.
Παρακαλώ δείτε το σχετικό έγγραφο

STABILMAC Το STABILMAC είναι ένα ανόργανο προϊόν σε μορφή σκόνης, το οποίο προστίθεται μαζί με τα υπόλοιπα συστατικά του σκυροδέματος, γιά την παραγωγή μη συρρικνούμενων σκυροδεμάτων.
Παρακαλώ δείτε το σχετικό έγγραφο

RheoFIT 793 Το RheoFIT 793 είναι ένα γαλάκτωμα υψηλής διεισδυτικότητας, χαμηλού ιξώδους, για την επιφανειακή εφαρμογή σε σκυροδέματα, λιθοδομές και πλινθοδομές, ή για τη χρήση του σαν στεγανοποιητή μάζας υψηλής απόδοσης για νωπό ή ύφθγρο σκυρόδεμα. Όταν ωριμάσει παρέχει μια υδατοστεγανή επιφάνεια με ελάχιστη διαφοροποίηση από την αρχική εμφάνιση και υφή της επιφάνειας.
Παρακαλώ δείτε το σχετικό έγγραφο

MEYCO MS 685 Το MEYCO MS 685 είναι ένα πρόσμικτο σκυροδέματος με βάση τη μικροπυριτική παιπάλη,σε μορφή αιωρήματος.
Παρακαλώ δείτε το σχετικό έγγραφο

Αντιεξατμιστικές Μεμβράνες

MASTERKURE 127 Το MASTERKURE 127 είναι ένα υγρό για την αγωγή του νωπού σκυροδέματος, σε υδατικό γαλάκτωμα, χωρίς οργανικούς διαλύτες ή κερί-παραφίνη.
Παρακαλώ δείτε το σχετικό έγγραφο

MACKURE C Το MACKURE C είναι διάλυμα ρητίνης σε οργανικούς διαλύτες, που παράγει μια ενεργή αντιεξατμιστική μεμβράνη για την αγωγή του σκυροδέματος.
Παρακαλώ δείτε το σχετικό έγγραφο

Αποκολλητικά Τύπων

RHEOFINISH 211 Το RHEOFINISH 211 είναι ένα εξειδικευμένο, ετοιμό για χρησιμοποίηση αποκολλητικό καλουπιών, υδατοδιαλυτό που ικανοποιεί τις προδιαγραφές UNI 8866 για υλικά ξεκαλουπώματος.
Παρακαλώ δείτε το σχετικό έγγραφο

Ίνες Πολυπροπυλαινίου

MASTERFIBERS® 12 Οι ίνες MASTERFIBERS® 12 είναι μικρο-ίνες πολυπροπυλενίου συγκεντρωμένες σε μορφή νιφάδας. Παρουσιάζουν υψηλή ειδική επιφάνεια και είναι ειδικά μελετημένες για την πρόληψη ή μείωση της ρηγμάτωσης του σκυροδέματος λόγω πλαστικής συρρίκνωσης.
Παρακαλώ δείτε το σχετικό έγγραφο

MASTERFIBER 246 Οι macro-συνθετικές ίνες MASTERFIBER 246 προέρχονται από εξέλαση ομοπολυμερούς πολυπροπυλενίου και σχηματοποιούνται με κυματοειδή μορφή και πτυχωτά άκρα, έτσι ώστε να αγκυρώνονται σωστά μέσα στο πλέγμα του σκυροδέματος.
Παρακαλώ δείτε το σχετικό έγγραφο